Algemene voorwaarden Lessen & Cursussen

Overeenkomst en betalingsverplichting

Door het inschrijven voor een les of cursus ga je met BplusC een overeenkomst en een betalingsverplichting aan.

Betalen per incasso

Bij inschrijving word je verzocht BplusC te machtigen om het verschuldigde bedrag van je bankrekening te incasseren. Wordt een automatische incasso tot tweemaal toe gestorneerd door de bank, dan ziet BplusC zich helaas genoodzaakt om deze stop te zetten. Je ontvangt dan een factuur voor het resterende bedrag, met het verzoek deze binnen twee weken te voldoen. Zie verder bij ‘Betalen op factuur’.

Betalen op factuur

Indien je bij inschrijving geen machtiging voor automatisch incasso afgeeft, dan ontvang je een factuur. Deze factuur dien je binnen twee weken na ontvangst van de factuur te voldoen door het verschuldigde bedrag te storten op rekening NL16ABNA0240063147 t.n.v. BplusC onder vermelding van het factuurnummer.

Betalen in termijnen

Cursussen met een prijs hoger dan € 75,00 kunnen in maximaal tien maandelijkse termijnen worden betaald. Betalen in termijnen kan alleen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de startdatum en duur van de cursus.

Betalingsachterstand

Bij vaststelling van een betalingsachterstand vervalt het recht tot het bijwonen van de lessen, tot het moment waarop deze achterstand in zijn geheel is weggewerkt, en kunnen wij je de toegang tot de lessen ontzeggen.


Beëindigen overeenkomst en restitutie cursusgeld

Herroepingsrecht

Een inschrijving via internet kun je binnen 14 dagen intrekken zonder bijkomende kosten of betalingsverplichting. De termijn van 14 dagen begint op de dag na de online-inschrijving. De herroeping dient binnen deze termijn via cursus@BplusC.nl te worden ingediend. Zodra de eerste les van de cursus is bijgewoond, komt het herroepingsrecht te vervallen.

Annuleren cursus

Voor de meeste cursussen is een minimaal aantal cursisten vereist. Indien dit minimum niet wordt behaald, biedt BplusC zo mogelijk een alternatief aan. Als de cursist hier geen gebruik van wenst te maken, kan kosteloos worden geannuleerd. In geval een alternatief niet mogelijk is, kan BplusC de cursus annuleren en vervalt de betalingsverplichting.

Tussentijdse opzegging

Een verzoek tot tussentijds beëindigen van een cursus of les dien je in via een mail aan cursus@BplusC.nl. De datum van ontvangst bij BplusC geldt als peildatum voor de opzegging. 

Als je een cursus tussentijds wilt beëindigen, blijf je gehouden het cursusgeld te voldoen, tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Je verhuist naar een gemeente buiten de regio Leiden. Ook als je binnen deze regio verhuist en deze verhuizing tot een hoger tarief leidt, is tussentijdse uitschrijving mogelijk. Dit dien je aan te tonen met een bewijs van uitschrijving van de gemeente.
  • Je bent langdurig ziek of geblesseerd waardoor deelname aan de cursus aantoonbaar niet meer mogelijk is.
  • Je volgt al langer dan één jaar (12 maanden) lessen muziek en je inschrijving is stilzwijgend verlengd.

Als je opzegging aan een van deze voorwaarden voldoet, betaal je € 25,- administratiekosten en vervalt de betalingsverplichting met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Het hoofd Lessen & Cursussen van BplusC kan in uitzonderlijke gevallen uitzonderingen maken op de voorwaarden voor tussentijdse uitschrijving en cursusgeld geheel of gedeeltelijk kwijt schelden. Een verzoek hiertoe kan gemotiveerd worden ingediend via cursus@BplusC.nl

Einde overeenkomst

Met uitzondering van lessen muziek wordt bij alle cursussen de overeenkomst aan het eind van de cursus automatisch beëindigd. Voor deelname aan een volgende cursus dien je opnieuw in te schrijven.

Stilzwijgende verlenging inschrijving lessen muziek

Instrumentale en vocale lessen muziek maken deel uit van een meerjarig lestraject. Inschrijvingen voor deze lessen worden aan het eind van het eerste jaar stilzwijgend verlengd tot wederopzegging.

Uitschrijving lessen muziek einde cursusjaar

Een inschrijving voor lessen muziek wordt aan het einde van het cursusjaar stilzwijgend verlengd. Als je de lessen in het nieuwe cursusjaar niet wilt voortzetten, kun je tot 20 juli kosteloos en zonder opzegtermijn uitschrijven middels een mail aan cursus@BplusC.nl. Bij een opzegging tussen 20 juli en 1 september betaal je € 25,- administratiekosten. Na 1 september geldt een opzegtermijn van 1 maand en betaal je € 25,- administratiekosten.

Restitutie lesgeld bij uitvallen lessen

Het kan voorkomen dat door ziekte van de docent lessen moeten worden geannuleerd. Lessen die door ziekte van de docent zijn geannuleerd, worden zo veel mogelijk ingehaald. BplusC garandeert daarbij een minimum aantal lessen. Het minimum aantal garandeerde lessen is afhankelijk van het aantal lessen van de cursus volgens onderstaand schema. Als dit minimum niet wordt gehaald, heb je recht op restitutie van lesgeld. Restitutie van lesgeld wegens uitval van lessen geschiedt aan het einde van het cursusjaar.

Aantal lessen cursus Gegarandeerd aantal lessen
Tot 10 lessen Aantal geplande lessen
10-20 lessen Aantal geplande lessen minus 1
20-30 lessen Aantal geplande lessen minus 2
30-40 lessen Aantal geplande lessen minus 3


Overmacht

Er is sprake van een situatie van overmacht als BplusC haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen of moet opschorten door omstandigheden die BplusC niet kunnen worden aangerekend, zoals bv. de beperkende coronamaatregelen in 2020.
Het uitgangspunt in de wet is dat in geval van overmacht BplusC niet verplicht is tot vergoeding van schade van de wederpartij (bv. een bibliotheeklid, leerling, cursist, klant of samenwerkingspartner van BplusC), aangezien de tekortkoming BplusC niet kan worden toegerekend.
Als BplusC een beroep kan doen op overmacht, hoeft ze haar contractuele verplichtingen weliswaar niet na te komen of kan ze deze opschorten, maar BplusC moet zich er wel voor inspannen de schade bij de wederpartij te beperken, bv door nakoming op een andere manier of op een ander of later moment.

Voorwaarden 5- , 10- en 15-strippenkaarten muziek

  • De lessen worden verdeeld over het seizoen opgenomen, tenzij vooraf anders afgesproken met de docent.
  • Bij verhindering van de leerling dient de les uiterlijk 48 uur van tevoren te worden afgezegd bij de docent, of indien deze niet bereikbaar is bij de Klantadministratie van BplusC via cursus@BplusC.nl of via 0900-2323000 (gebruikelijke belkosten). Bij te late afmelding wordt de les als gegeven beschouwd.
  • In geval van verhindering van de docent wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les afgelast en op een later tijdstip ingehaald.
  • De strippenkaart is één seizoen geldig; lessen die door toedoen van de leerling niet voor het einde van het schooljaar zijn benut, worden niet gerestitueerd. Lessen die niet zijn benut vanwege ziekte of verhindering van de docent worden aan het eind van het schooljaar gerestitueerd.

Portretrecht

Om te laten zien welke activiteiten er plaatsvinden bij BplusC zal er bij activiteiten worden gefotografeerd en gefilmd. Deze foto’s en video’s bewaren we maximaal twee jaar en gebruiken we voor informatie over en promotie van onze activiteiten via onze communicatiekanalen (website, social media, brochures, nieuwsbrief, folders, flyers en ander drukwerk). Uiteraard willen we hier zorgvuldig mee omgaan. Mocht je niet gefotografeerd willen worden tijdens een van onze evenementen/activiteiten dan dien je dit zelf bij een van onze medewerkers of direct aan de fotograaf aan te geven. Je kunt te allen tijde via een mail aan persoonsgegevens@BplusC.nl aangeven dat er onrechtmatig gebruik is gemaakt van beeldmateriaal. Wij zullen ons dan inspannen om de betreffende foto te verwijderen.